Faculteit Sociale Wetenschappen

Faculteit Sociale Wetenschappen

Inclusiviteit

College opnames

CSL pleit voor onderwijs wat toegankelijk is voor iedereen. Om dit te verwezenlijken moeten colleges te allen tijde worden opgenomen. Op deze manier wordt er een goede stap gezet in het drempelloos studeren voor studenten met een functiebeperking of een andere minderheidsgroep.

 

Anoniem tentamineren                                                                                                                           

CSL pleit voor anoniem tentamineren. Dat betekent dat de student slechts het studentennummer hoeft in te vullen op het tentamen. Een eventuele subjectieve beoordeling of de schijn daarvan, wordt hiermee voorkomen.

 

Coronacrisis

Communicatie

CSL pleit voor goede communicatie vanuit de universiteit en docenten. Studenten dienen tijdig en op een duidelijke manier te weten wat er van hen verwacht wordt.

 

Onderwijskwaliteit

De onderwijskwaliteit moet online niet onderdoen voor fysiek onderwijs. Zo moet het aantal uur dat er college gegeven wordt hetzelfde zijn. Aan de uitleg van opdrachten moet ook evenveel aandacht worden besteed.

 

Studentenwelzijn

Mentale gezondheid

Er moet meer aandacht gegeven worden aan de mentale gezondheid van studenten. Studentenadviseurs en studentpsychologen moeten toegankelijk en goed bereikbaar zijn.

 

Bereikbare Faculteitsraad

Als vertegenwoordigers van de studenten is het belangrijk dat de faculteitsraad ten alle tijde bereikbaar is voor suggesties en vragen. CSL wil dan ook door het jaar heen op meerdere manieren het contact met studenten zoeken.

 

Detectiepoortjes bibliotheek

CSL wil het mogelijk maken om studenten boeken ook buiten de bibliotheek te laten gebruiken. De bibliotheek is vaak vol waardoor het gebruik van boeken zonder deze te lenen bemoeilijkt  wordt. Door de detectiepoortjes van de ingang van de bibliotheek naar de hoofdingang te verplaatsen kan dit probleem worden opgelost.

 

Openingstijden bibliotheek

CSL pleit voor ruimere openingstijden van de faculteitsbibliotheek. De universiteitsbibliotheek is vaak overvol, zeker rond de tentamenperiode. Het verruimen van de openingstijden van de faculteitsbibliotheek biedt meer studenten een goede studeerplek.

 

Stopcontacten

Veel studenten maken gebruik van hun laptop tijdens werkgroepen en colleges om, onder andere, aantekeningen te maken. In veel collegezalen en de grotere lokalen is het aantal stopcontacten minimaal waardoor goede participatie en succesvol studeren belemmerd wordt. CSL pleit daarom voor meer stopcontacten.

 

Magnetrons

CSL pleit voor toegankelijkheid van de magnetrons buiten de openingstijden van het restaurant om. Studenten die in de avond onderwijs krijgen of studenten die ver moeten reizen kunnen op deze manier toch worden voorzien van een warme maaltijd.

 

Duurzaamheid

Papierreductie

Al het onderwijs moet digitaal beschikbaar zijn. Het papiergebruik wordt hierdoor gereduceerd. CSL pleit dus voor het afschaffen van het verplicht bestellen van papieren readers en het verstrekken van overbodige beoordelingsformulieren tijdens werkgroepen.