Universiteitsraad

Standpunten UR 2020-2021 CSL

Internationalisering

Verengelsing moet gedegen worden aangepakt.

Internationalisering is een feit en heeft grote invloed op het onderwijs aan onze universiteit. Een groot merkbaar onderdeel daarvan is de verengelsing van ons onderwijs. Het Engels is de taal van de academische wereld. CSL ziet in dat het lastig wordt voor vaak goed gekwalificeerde buitenlandse docenten om in het Nederlands te doceren, Engels is dan een mooie oplossing. Ook biedt de universiteit een flink aantal Engelstalige bachelors aan. Maar we blijven kritisch. Verengelsing mag de kwaliteit van het onderwijs niet schaden. Situaties waarbij zowel docent als student Nederlandstalig zijn en er toch in het Engels wordt onderwezen moeten voorkomen worden en docenten wiens Engels niet goed genoeg is, moeten op cursus.

 

Officiële universiteitstaal moet Nederlands blijven, maar internationale studenten moeten op gelijke manier toegang hebben tot alle onderwijsfaciliteiten.

De administratieve taal van de universiteit is en blijft Nederlands. Vanzelfsprekend worden zoveel mogelijk zaken in zowel het Engels als Nederlands aangeboden en moet je als student altijd in beide talen geholpen kunnen worden. We willen garanderen dat iedereen zich op zijn of haar plek voelt tijdens de studie en we moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat iedereen, zowel Nederlanders als internationale studenten, op gelijke manier toegang moeten hebben tot alle onderwijsfaciliteiten.

 

Stimuleren van intercultureel bewustzijn

Om studenten uit het buitenland die voor hun bachelor of master naar Nederland zijn verhuisd de kans te geven écht mee te doen wil CSL dat er gratis taallessen worden aangeboden. Zo kunnen internationale studenten gedurende hun academische loopbaan gemakkelijker integreren en zullen zij zich meer thuis voelen in Leiden of Den Haag. In het kader van globalisering willen wij Nederlandse studenten stimuleren om een semester in het buitenland te verblijven middels stage of studie.

 

Inclusiviteit

Geen drempels voor studenten met een functiebeperking.

In voorgaande jaren heeft de aandacht voor studenten met een functiebeperking door CSL ertoe geleid dat gebouwen beter beschikbaar zijn geworden voor mensen met een functiebeperking. Om het studeren voor mensen met een lichamelijke of psychische functiebeperking zo toegankelijk mogelijk te maken, zal CSL zich in de UR voor deze groep blijven inzetten. Zo willen wij het aantal aangepaste studieplekken voor mensen met een functiebeperking verhogen en pleiten wij voor een nog betere individuele begeleiding.

 

Anoniem tentamineren om discriminatie te voorkomen

CSL wil dat tentamens in de toekomst anoniem worden nagekeken op basis van enkel het studentnummer. Vooral in situaties (zoals kleine werkgroepen) waarin de docent de studenten persoonlijk kent, draagt het anoniem nakijken van tentamens bij aan een eerlijke en onbevooroordeelde behandeling van ieders tentamens.

 

Stimuleren transparantie en zichtbaarheid medezeggenschap

Doordat de medezeggenschap binnen onze universiteit wordt gekozen via een democratisch proces, hebben studenten recht om te weten wat er met hun stem gebeurt. CSL wil daarom dat de zichtbaarheid van de medezeggenschap wordt vergroot, zodat studenten het hele jaar door kunnen weten waar de verschillende organen (Opleidingscommissies, FR-raden en UR-raad) mee bezig zijn. Via evenementen, blogs op de website en sociale media worden studenten meer betrokken bij hoe er met hun vragen en belangen wordt omgegaan.

 

Coronacrisis

Geen proctoring bij tentamens

CSL spreekt zich uit tegen het gebruik van proctoring bij tentamens. Hoewel de Universiteit Leiden al heeft aangegeven dat proctoring niet de voorkeur heeft en alleen in essentiële gevallen wordt toegepast, zal CSL ervoor waken dat de privacy van studenten door de onduidelijkheid omtrent deze surveillance-software wordt aangetast.

 

Kwaliteit van onderwijs moet beschermd worden, ook tijdens online onderwijs.

Vanwege de coronacrisis gaat de Universiteit Leiden voor het eerste semester van het collegejaar 2020-2021 uit van onderwijs op basis van On Campus als het kan, Online omdat het kan. CSL wil ervoor waken dat de vertrouwde kwaliteit van onderwijs binnen deze onderwijsvormen bewaard blijft. Daarnaast stimuleert CSL dat het onderwijs op de campus verder wordt opgeschaald wanneer dit binnen de richtlijnen kan. De vertrouwde koffietjes in de UB met studiegenoten, de gesprekken met docenten en de sfeer in onze bruisende studentenstad -natuurlijk rekening houdend met de coronaontwikkelingen- zijn dingen waar veel studenten weer naar uitkijken!

 

Duurzaamheid

Geen voedselverspilling

Om de voedselverspilling in de universitaire cafés nog meer tegen te gaan willen we zorgen voor nog betere afspraken met voedselbanken. Maaltijden die niet naar de voedselbanken, en normaliter worden weggegooid, zouden door studenten voor een kleine vergoeding kunnen worden opgehaald. Eventueel kan hier gebruikt worden gemaakt van de app ‘Too Good To Go.’

 

Geen overbodig papierverbruik

Om de duurzaamheid binnen de universiteit te bevorderen, ziet CSL graag dat papers puur online worden ingeleverd. Hoewel er nu op verschillende faculteiten papers zowel online als hard-copy moeten worden ingeleverd, wil CSL dat in de gehele universiteit deze verplichting komt te vervallen. CSL pleit daarnaast voor een efficiëntere samenwerking met ICLON, zodat vakken van alle opleidingen alleen op digitale wijze worden geëvalueerd.

 

Studentenwelzijn

Colleges moeten online beschikbaar worden gesteld.

Om stressvrij studeren te bevorderen, vinden wij dat colleges zoveel mogelijk moeten worden opgenomen en beschikbaar worden gesteld voor studenten. Op deze manier zijn studiefaciliteiten eenvoudig toegankelijk voor mensen met een audio- of visuele beperking die niet altijd fysiek bij colleges aanwezig kunnen zijn. Door de flexibiliteit van het online beschikbaar stellen van colleges hebben studenten daarnaast meer tijd om nevenschikkende activiteiten te ondernemen. Doordat de huidige arbeidsmarkt vraagt om een brede persoonlijke ontwikkeling, hebben studenten met online-colleges meer mogelijkheden om zowel hun studie als de ontwikkeling van andere vaardigheden optimaal te benutten.

 

Blijvende focus op innovatie

CSL zal zich hard maken voor een blijvende focus op (duurzame) innovatie. Hoewel de universiteit haar best doet om te blijven innoveren, roept CSL de universiteit op om in alle collegezalen voor elke studieplek stopcontacten te faciliteren. Door volledige studiefaciliteiten aan studenten te bieden, wordt de kwaliteit van studeren beter en daarmee het studentenwelzijn vergroot.

 

Heldere communicatie rondom studentenwelzijn

De communicatie en administratieve handelingen binnen onze universiteit moeten op een helderdere manier worden gerealiseerd. Het gebeurt nog te vaak dat studenten vastlopen in onduidelijke procedures omtrent welzijn. CSL vindt daarom dat de studentenwebsite moet worden geoptimaliseerd en dat er universiteits-brede, eenduidige procedures worden ontwikkeld voor het regelen van stages, vrijstellingen, vrije-keuzeruimtes en buitenlandsemesters.

 

Universiteit en samenleving

Goede aansluiting op de arbeidsmarkt

Bij de ene studie is het beter geregeld dan bij de andere, maar de aansluiting op de arbeidsmarkt kan altijd beter. Bij veel studies bestaat er goede voorlichting over de mogelijkheden voor studenten wanneer zij afstuderen. Dit zou overal het geval moeten zijn. Om de overgang van de universiteit naar de arbeidsmarkt te verzachten moeten er soepelere stageprocedures komen voor studenten die ervaring op willen doen en moeten vaardigheids- en leerdoelen worden opgenomen in de vakbeschrijvingen en syllabi.

 

Voldoende aandacht voor eerste-generatie-studenten

Uit onderzoek blijkt dat studenten die de eerste zijn in hun families om te studeren aan de universiteit tegen allerlei barrières oplopen. Ze studeren langer, hebben minder kans op een baan en krijgen van huis uit vaak minder ondersteuning. CSL vindt dat de universiteit er alles aan moet doen om deze studenten zo goed mogelijk te begeleiden en ervoor te zorgen dat ze hun academische loopbaan succesvol kunnen afronden.