Universiteitsraad

Dit zijn de dingen waar onze kandidaten voor de Universiteitsraad zich aankomend jaar hard voor willen maken

In het kort:

 • Online beschikbaar stellen college
 • Privacy en veiligheid van studenten op één!
 • Grondige evaluatie van digitalisering na corona
 • Verdere doorvoering van anoniem tentamineren
 • Kwaliteit van onderwijs, ook tijdens digitaal onderwijs beschermen
 • Fysieke capaciteit volledig benutten
 • Belang van duidelijke communicatie
 • Kleinschaliger onderwijs (zowel in werkgroepen als in kleinere opleidingen)
 • Uitbreiden flexstuderen
 • Interdisciplinair onderwijs
 • Nederlands waar het kan, Engels waar het moet
 • Tariefdifferentiatie
 • Innovatie mag niet ten koste gaan van huidige studies
 • Uitbreiding buddysysteem
 • Meer aandacht voor studie- en studentenverenigingen
 • Verlichting van het onderwijs door geen tentamens na de kerstvakantie
 • Bij alle studies een mentorgroep voor eerstejaars
 • Betere support voor bestuurders 
 • Opgenomen colleges ook ná de coronacrisis online beschikbaar
 • Geen drempels voor studenten met een functiebeperking 

Digitalisering

Colleges moeten online beschikbaar worden gesteld.

Om stressvrij studeren te bevorderen, vinden wij dat colleges zoveel mogelijk moeten worden opgenomen en beschikbaar worden gesteld voor studenten. Op deze manier zijn studiefaciliteiten eenvoudig toegankelijk voor mensen met een audio-, visuele- of andere beperking die niet altijd fysiek bij colleges aanwezig kunnen zijn. Door de flexibiliteit van het online beschikbaar stellen van colleges hebben studenten daarnaast meer tijd om nevenschikkende activiteiten te ondernemen. Doordat de huidige arbeidsmarkt vraagt om een brede persoonlijke ontwikkeling, hebben studenten met online-colleges meer mogelijkheden om zowel hun studie als de ontwikkeling van andere vaardigheden optimaal te benutten.

Privacy en veiligheid van studenten op één!

CSL maakt zich hard voor de privacybescherming van elke student. Ten eerste spreekt CSL zich uit tegen het gebruik van proctoring bij tentamens. Hoewel de Universiteit Leiden al heeft aangegeven dat proctoring niet de voorkeur heeft en alleen in essentiële gevallen wordt toegepast, zal CSL ervoor blijven waken dat de privacy van studenten door de onduidelijkheid omtrent deze surveillance-software wordt aangetast. Daarnaast blijft CSL zich inzetten om de academische vrijheid te beschermen. Waar Nederlandse universiteiten vorig alert werden gemaakt dat de academische vrijheid komende jaren verder in het geding in het komen door (inter)nationale ontwikkelingen, wil CSL zich er op centraal niveau voor waken dat deze academische vrijheid gewaarborgd blijft.

Grondige evaluatie van digitalisering na corona

Door de coronapandemie is de digitalisering van het onderwijs in een stroomversnelling geraakt. Enerzijds biedt digitalisering veel kansen, bijvoorbeeld als het gaat om het bevorderen van toegankelijkheid van het onderwijs en de efficiëntie. Blended-learning (combinatie van fysiek en digitaal onderwijs) is hier een mooi voorbeeld van. Tegelijkertijd ervaart elke student dat men gebaat is bij fysieke interactie en dat de kwaliteit van online onderwijs het niet haalt bij fysiek onderwijs. Daarom pleit CSL voor een grondige evaluatie van de good-en-best practices van digitaal onderwijs waarbij het belang van studenten voorop wordt gesteld. Op deze manier kan de universiteit in haar digitaliseringsstrategie op de lange termijn goed rekening houden met zowel de voor- als nadelen. 

Verdere doorvoering van anoniem tentamineren

Door de inzet van CSL heeft de Universiteit Leiden stappen gezet op het gebied van anoniem tentamineren. Opleidingen worden vanaf nu extra gemotiveerd om tentamens puur op basis van het studentnummer na te kijken en nieuwe aanbestedingssoftware voor tentamens mag enkel worden aangeschaft als anoniem nakijken een optie is. Ook volgend jaar zal CSL dit proces blijven CSL wil dat tentamens in de toekomst anoniem worden nagekeken op basis van enkel het studentnummer. Vooral in situaties (zoals kleine werkgroepen) waarin de docent de studenten persoonlijk kent, draagt het anoniem nakijken van tentamens bij aan een eerlijke en onbevooroordeelde behandeling van ieders tentamens. CSL heeft hier in de UR en in de faculteitsraad van FSW hard voor gevochten met resultaat! 

Kwaliteit van onderwijs en digitalisering

Door de coronacrisis gaat de Universiteit Leiden nog steeds uit van onderwijs op basis van On Campus als het kan, Online omdat het kan. CSL pleit ervoor dat de vertrouwde kwaliteit van onderwijs binnen de digitale onderwijsvormen bewaard blijft.  Concreet betekent dit dat CSL niet wil dat opgenomen colleges van eerdere jaren worden gebruikt als lesmateriaal en stimuleert CSL het gebruik van originele lesmethodes om de digitale interactie moeten bevorderen. 

Fysieke capaciteit volledig benutten

Op het moment dat de universiteit weer mocht opschalen, is dit jaar nog te vaak gebleken dat niet elke student dit gemerkt heeft.  Daarom stimuleert CSL dat het onderwijs op de campus verder wordt opgeschaald wanneer dit binnen de richtlijnen kan. De vertrouwde koffietjes in de UB met studiegenoten, de gesprekken met docenten en de sfeer in onze bruisende studentenstad zijn dingen waar veel studenten weer naar uitkijken!

Duidelijke online communicatie tussen universiteit en student

Het welzijn van studenten staat onder druk, zeker in tijden van corona. De communicatie en administratieve handelingen binnen onze universiteit moeten op daarom een helderdere manier worden gerealiseerd, zeker in tijden van corona. Afgelopen jaar heeft CSL in de Universiteitsraad flink ingezet op het belang van communicatie, wat heeft geleid tot een optimalisering van de studentenwebsite op thema’s als studentenwelzijn en de UB. Binnenkort wordt er een nieuw platform gelanceerd met duidelijke informatieverschaffing over alle mogelijkheden wat betreft studentenwelzijn.  Toch gebeurt het nog te vaak dat studenten vastlopen in onduidelijke procedures omtrent studie, inschrijving vakken/minoren etc. Daarom zal CSL zich blijven inzetten om de communicatielijnen tussen universiteit en student te verbeteren. 

 

Kwaliteit van onderwijs tijdens en na COVID-19

In tijden waarin onderwijs volledig digitaal is, wordt nog eens extra duidelijk hoe essentieel individuele aandacht is voor de kwaliteit van onderwijs. Het afgelopen jaar stond de kwaliteit van onderwijs meer onder druk dan ooit en CSL vindt de kwaliteit van onderwijs daarom een grote prioriteit.

Kleinschaliger onderwijs (zowel in werkgroepen als in kleinere opleidingen)

Door kleinere en persoonlijkere werkgroepen voelen studenten zich sneller aangesproken en meer betrokken bij het onderwijs. Het opzetten van kleine werkgroepen creëert een veilige omgeving voor de student om deel te nemen en fouten te maken. Dit zal de werkgroepen naar een hoger level brengen.  

Uitbreiden flexstuderen

Door gericht naar het individu achter de student te kijken, wordt er gezien wat de student nodig heeft. Door studenten meer ruimte te geven om hun studie anders in te vullen (bijvoorbeeld door te betalen per vak in plaats van betalen per jaar), kunnen studenten hun talenten volledig benutten.

Interdisciplinair onderwijs

Een idee dat aansluit bij flexstuderen is interdisciplinair onderwijs. Door meer speling te creëren tussen verschillende disciplines en faculteiten kunnen studenten hun vakgebied op nog meer verschillende manieren bekijken. Er moet dus meer ruimte komen om onderwijs van verschillende disciplines te volgen.

Nederlands waar het kan,  Engels waar het moet

Internationalisering heeft ons de afgelopen decennia veel gebracht. Het heeft ons als universiteit doen groeien en Universiteit Leiden kan met recht zeggen; ‘Bij ons leer je de wereld kennen’. Daarbij is CSL van mening dat internationalisering niet moet doorslaan. Op sommige universiteiten ontstaat nu het beeld dat van oudsher Nederlandstalige studies, die met een reden Nederlandstalig zijn (Rechtsgeleerdheid, Nederlandse taal en cultuur), worden aangeboden in het Engels. Dit kan een belemmering zijn voor mensen die moeite hebben met de Engelse taal onder de knie krijgen. Daarom staan wij voor ‘Nederlands waar het kan, Engels waar het moet’.

Innovatie mag niet ten koste gaan van huidige studies

Innovatie is essentieel voor het voortbestaan van de universiteit maar het is niet het enige waar de universiteit zich op moet het richten. CSL vindt het belangrijk om ook kleinere studies te behouden, waarmee de universiteit zich kan onderscheiden en waarmee zij een breed scala aan studies aanbiedt. Nieuwer is niet altijd beter en de universiteit moet haar best doen om studies die zij nu aanbiedt te behouden en daarbij de kwaliteit van onderwijs te onderhouden.

 

Studentenwelzijn

Afgelopen jaar leek de Universiteit verder verwijderd van ons dan ooit. Talloze studenten kampen met eenzaamheid, psychische klachten, depressies en studieproblemen. De Universiteit treft voornamelijk repressieve maatregelen voor het studentenwelzijn.

Zo wordt er jaarlijks een Wellbeing Week georganiseerd voor de student om het welzijn aan te kaarten, waar CSL dit jaar aan heeft meegewerkt. Tevens worden er studentenpsychologen en adviseurs ingezet ter ondersteuning, met lange wachtrijen tot gevolg. 

Voor CSL is de noodzaak voor dit onderwerp hoog. Daarom willen we het onderwerp bij de kern aanpakken door preventieve maatregelen in te zetten. Door preventief te handelen verkleinen we de kans op te lange wachtrijen, voelen studenten zich meer verbonden met elkaar en weten mensen waar ze laagdrempelig terecht kunnen met (studie)problemen.

Uitbreiding buddysysteem

Om de eenzaamheid onder studenten aan te pakken willen we het buddysysteem uitbreiden. Op deze manier kunnen studenten op een laagdrempelige manier aan informatie komen, leggen ze contacten en kunnen ze geholpen worden met hun studie. We willen het buddysysteem toegankelijker maken voor meer studenten en de naamsbekendheid vergroten. 

Meer aandacht voor studie- en studentenverenigingen

Verenigingen zijn een essentieel onderdeel van het studentenleven. Het grootste deel van de Leidse studenten is dan ook aangesloten bij een studie-, sport- of gezelligheidsvereniging. Vaak werken verenigingen op hun eigen manier aan het verbeteren van studentenwelzijn. De universiteit is hier vaak niet van op de hoogte en vice versa waardoor de partijen langselkaar heen werken en met niet elkaar optrekken. CSL wil dat de banden tussen de universiteit en de verenigingen sterker wordt om zo samen het studentenwelzijn doelgericht aan te pakken. 

Verlichting van het onderwijs

Om stressvrij te kunnen studeren wil CSL pleiten voor het verplaatsen van de tentamens naar voor de kerstvakantie. Wanneer tentamens na de vakanties worden gepland, brengt dit veel stress mee voor studenten en ervaren zij die vrije dagen niet. 

Mentorgroep eerstejaars

Bij alle studies dienen eerstejaars in een ‘mentorgroep’ te worden geplaatst met medestudenten met wie zij informatie ontvangen, groepsopdrachten doen, kennis opdoen over de praktijk van het onderwijs en activiteiten ondernemen. Nu wordt dit bij een aantal studies al gedaan en goed ontvangen. Op deze manier willen we studenten dichter bij elkaar brengen en de eenzaamheid onder studenten aanpakken. 

Betere support bestuurders

Daarnaast willen we dat studenten die nevenactiviteiten als een bestuursjaar vervullen daarbij gerichte steun vanuit de universiteit krijgen. Voor hen dient flexstuderen meer als optie te worden aangeboden, om het aantal overwerkte bestuurders te verminderen. 

Geen drempels voor studenten met een functiebeperking.

In voorgaande jaren heeft de aandacht voor studenten met een functiebeperking door CSL ertoe geleid dat gebouwen beter beschikbaar zijn geworden voor mensen met een functiebeperking. Om het studeren voor mensen met een lichamelijke of psychische functiebeperking zo toegankelijk mogelijk te maken, zal CSL zich in de UR voor deze groep blijven inzetten. Zo willen wij het aantal aangepaste studieplekken voor mensen met een functiebeperking verhogen en pleiten wij voor een nog betere individuele begeleiding. CSL heeft hier vorig jaar een notitie ingediend in de UR, wat heeft geleid tot het projectplan Drempelloos studeren.